Một số loại UPS APC và phụ kiện

Một số loại UPS APC và phụ kiện

Mã sản phẩm: APC UPS spare part
Mua hàng
Mô tả

Một số loại UPS APC và phụ kiện

Mã sản phẩm  Diễn giải  Trang web Option  Xuất xứ Bảo hành
Back UPS - UPS Line InterActive
BX650LI-MS Back-UPS 650VA with AVR, IEC, 230V
APC Back-UPS, 325Watts /650 VA, Input 230V / Output 230V , AVR, Universal Sockets
Website Options Philipiines / India / China 02 Năm
BX800LI-MS Back-UPS 800VA with AVR, IEC, 230V
APC Back-UPS, 415 Watts /800 VA, Input 230V / Output 230V 
Website Options Philipiines / India / China 02 Năm
BX1100LI-MS Back-UPS 1100VA with AVR, IEC, 230V
APC Back-UPS, 550 Watts / 1100 VA, Input 230V / Output 230V 
Website Options Philipiines / India / China 02 Năm
BX1400U-MS Back-UPS 1400VA with AVR, IEC, 230V
APC Back-UPS, 700 Watts / 1400 VA, Input 230V / Output 230V 
Website Options Philipiines / India / China 02 Năm
UPS Line InterActive - Dòng Smart-UPS (là dòng khi backup cho ra sóng Sin - sử dụng cho Server)
SMC1000I APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 600 Watts / 1000 VA,Input 230V / Output 230V, LCD ,Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Website Options Philipiines / India / China 02 Năm
SMC1000I-2U  APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 600 Watts / 1000 VA,Input 230V / Output 230V, LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack  Hieght 2U 
Website Options Philipiines / India / China 02 Năm
SMC1500I APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 900 Watts / 1500 VA,Input 230V / Output 230V, LCD ,Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Website Options Philipiines / India / China 02 Năm
SMC1500I-2U  APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 900 Watts / 1500 VA,Input 230V / Output 230V, LCD ,Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack  Hieght 2U 
Website Options Philipiines / India / China 02 Năm
SMC2000I APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 1300 Watts /2000 VA,Input 230V / Output 230V, LCD ,Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Website Options Philipiines / India / China 02 Năm
SMC2000I-2U  APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 1300 Watts / 2000 VA,Input 230V / Output 230V, LCD ,Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack  Hieght 2U 
Website Options Philipiines / India / China 02 Năm
SMC3000I APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 2100 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V, LCD ,Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Website Options Philipiines / India / China 02 Năm
SMC3000I-2U  APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 2100 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V, LCD ,Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack  Hieght 2U 
Website Options Philipiines / India / China 02 Năm
SMT1000I APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 700 Watts / 1000 VA,Input 230V / Output 230V,LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMT1000RMI2U APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 700 Watts / 1000 VA,Input 230V / Output 230V,LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack  Hieght 2U 
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMT1500I APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 1000 Watts / 1500 VA,Input 230V / Output 230V, LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMT1500RMI2U APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 1000 Watts / 1500 VA,Input 230V / Output 230V,LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack  Hieght 2U 
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMT2200I APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 1980 Watts / 2200 VA,Input 230V / Output 230V,LCD Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMT2200RMI2U APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 1980 Watts / 2200 VA,Input 230V / Output 230V,LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack  Hieght 2U 
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMT3000I APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V,LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMT3000RMI2U APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V, LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack  Hieght 2U 
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMT750I APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 500 Watts / 750VA,Input 230V / Output 230V,LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMT750RMI2U APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 500 Watts / 00 VA,Input 230V / Output 230V,LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack  Hieght 2U 
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMX1000I APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 700 Watts / 1000 VA,Input 230V / Output 230V, LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMX1500RMI2U APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 700 Watts / 1000 VA,Input 230V / Output 230V, LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack  Hieght 2U 
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMX1500RMI2UNC APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 1000 Watts / 1440 VA,Input 230V / Output 230V, LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Network Card, Rack/Tower
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMX2200HV APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 1980 Watts / 2200 VA,Input 230V / Output 230V,LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Short Depth Tower/Rack Convertible 
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMX2200RMHV2U APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 1980 Watts / 2200 VA,Input 230V / Output 230V, LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack  Hieght 2U 
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMX3000HV APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V, LCD,Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB,Depth Tower/Rack Convertible 
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMX3000HVNC APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V,LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Depth Tower/Rack Convertible , Network Card
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMX3000RMHV2U APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V,LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB , Rack/Tower
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMX3000RMHV2UNC APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V, LCD,Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB,Network Card, Rack/Tower
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SMX750I APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 500 Watts / 750VA,Input 230V / Output 230V,LCD, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Website Options Philipiines / India / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
UPS Double Conversion Onlie - Dòng Smart UPS RT (là dòng UPS có ngõ ra là sóng True Sin)
SURTD3000XLI APC Smart-UPS RT 3000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 2100 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port RJ-45 Serial, Smart-Slot, Extended runtime model, Rack Height 3 U
Website Options India / Philipiines / China 02 Năm
SURTD5000XLI APC Smart-UPS RT 5000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 3500 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, Extended runtime model, Rack Height 3 U
Website Options India / Philipiines / China 02 Năm
SURT6000XLI APC Smart-UPS RT 6000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 4200 Watts / 6000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Rack Height 3 U
Website Options India / Philipiines / China 02 Năm
SURT10000XLI APC Smart-UPS RT 10000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 8000 Watts / 10 kVA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Rack Height 6 U
Website Options India / Philipiines / China 02 Năm
SURT20KRMXLI APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V
APC Smart-UPS On-Line, 16 kW / 20 kVA, Input 230V, 400V 3PH / Output 230V , Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot , Extended runtime model , Rack Height 12 U 
Website Options India / Philipiines / China 02 Năm
SRT2200XLI APC Smart-UPS RT 2200VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 2100 Watts / 2200 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port RJ-45 Serial, Smart-Slot, LCD, Extended runtime model, USB
Website Options India / Philipiines / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SRT2200RMXLI APC Smart-UPS RT 2200VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 2100 Watts / 2200 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port RJ-45 Serial, Smart-Slot, LCD, USB, Extended runtime model,Rack Height 2 U
Website Options India / Philipiines / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SRT3000XLI APC Smart-UPS RT 3000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 2700 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port RJ-45 Serial, Smart-Slot, LCD, USB, Extended runtime model
Website Options India / Philipiines / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SRT3000RMXLI APC Smart-UPS RT 3000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 2700 Watts /3000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port RJ-45 Serial, Smart-Slot, LCD, USB, Extended runtime model, Rack Height 2U
Website Options India / Philipiines / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SRT5KXLI APC Smart-UPS RT 5000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 4500 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port RJ-45 Serial, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, LCD,  USB, Extended runtime model
Website Options India / Philipiines / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SRT5KRMXLI APC Smart-UPS RT 5000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 4500 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port RJ-45 Serial, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, LCD,  USB, Extended runtime model, Rack Height 2U
Website Options India / Philipiines / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SRT6KXLI APC Smart-UPS RT 6000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 6000 Watts / 6000 VA,,Input 230V / Output 230V, 240V, Interface Port RJ-45 Serial, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, LCD,  USB, Extended runtime model
Website Options India / Philipiines / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SRT6KRMXLI APC Smart-UPS RT 6000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 6000 Watts / 6000 VA,,Input 230V / Output 230V, 240V, Interface Port RJ-45 Serial, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, LCD,  USB, Extended runtime model, Rack Height 4U
Website Options India / Philipiines / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SRT8KXLI APC Smart-UPS RT 8000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 8000 Watts / 8000 VA,,Input 230V / Output 230V, 400V, 3PH, Interface Port RJ-45 Serial, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, LCD,  USB, Extended runtime model
Website Options India / Philipiines / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SRT8KRMXLI APC Smart-UPS RT 8000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 8000 Watts / 8000 VA,,Input 230V /400V, 3PH, Interface Port RJ-45 Serial, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, LCD,  USB, Extended runtime model,Rack Height 6U
Website Options India / Philipiines / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SRT10KXLI APC Smart-UPS RT 10,000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 10,000 Watts / 10 kVA,Input 230V, 400V 3PH / Output 230V,240v, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, RJ-45 Serial , USB, Extended runtime model
Website Options India / Philipiines / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
SRT10KRMXLI APC Smart-UPS RT 10,000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 10,000 Watts / 10 kVA,Input 230V, 400V, 3PH / Output 230V,240v, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, RJ-45 Serial , USB, Extended runtime model, Rack Height 6 U
Website Options India / Philipiines / China 03 Năm UPS - 2 năm pin
Option for Smart-UPS RT
SRT192BP APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack
Model Support :
- SRT5KVA ,6KVA 
Website Options China / Philippines / India 02 Năm
SRT192BP2 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack
Model Support :
- SRT8KVA ,10KVA 
Website Options China / Philippines / India 02 Năm
SRT192RMBP APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack
Model Support :
- SRTRM 5KVA ,6KVA 
Website Options China / Philippines / India 02 Năm
SRT192RMBP2 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack
Model Support :
- SRTRM 8KVA ,10KVA 
Website Options China / Philippines / India 02 Năm
SURT192XLBP APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack
Model Support :
- SURT3000XLI, SURT5000XLI, SURT6000XLI
- SURT8000XLI, SURT10000XLI
Website Options China / Philippines / India 02 Năm
SURT48XLBP APC Smart-UPS RT 48V Battery Pack
Model Support :
- SURT1000XLI, SURT2000XLI
Website Options China / Philippines / India 02 Năm
SURT192RMXLBP2 APC Smart-UPS RT192V RM Battery Pack 2 Rows
Model Support :
- SURT15KRMXLI, SURT20KRMXLI
Website Options China / Philippines / India 02 Năm
SURTRK APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit-2.2KVA  Website Options China / Philippines / India 02 Năm
SURTRK2 APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/8/10kVA Website Options China / Philippines / India 02 Năm
SRTRK2 APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/8/10kVA Website Options China / Philippines / India 02 Năm
Rack Accessories
AR3150 NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black Website Options China / Philippines / India 05 Năm
AR3100 NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black Website Options China / Philippines / India 05 Năm
AR8122BLK Fixed Shelf - 250lbs/114kg, Black Website Options China / Philippines / India 02 Năm
AR8123BLK Sliding Shelf - 100lbs/45kg Black Website Options China / Philippines / India 02 Năm
AP9870 Power Cord, C13 to C14, 2.5m Website Options China / Philippines / India 02 Năm
AP9877 Power Cord, C19 to C20, 2.0m (Dây cáp điện từ UPS đến Server chuẩn C19 to C20) Website Options China / Philippines / India 02 Năm
AP9565 Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 Website Options China / Philippines / India 02 Năm
AP7723 Rack ATS, 20A/208V, 16A/230V, C20 IN, (8)C13(1) C19 OUT Website Options China / Philippines / India 02 Năm
AP7552 Rack PDU,Basic, Zero U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20 Website Options China / Philippines / India 02 Năm
AP7553 Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19 Website Options China / Philippines / India 02 Năm
AP9559 Rack PDU,Basic, 1U, 16A,208&230V, (10)C13 & (2)C19 Website Options China / Philippines / India 02 Năm
PNET1GB APC ProtectNet standalone surge protector for 10/100/1000 Base-T Ethernet lines Website Options China / Philippines / India Lifetime
PRM24 19" CHASSIS, 1U, 24 CHANNELS,
FOR REPLACEABLE DATA LINE SURGE PROTECTION
Website Options China / Philippines / India Lifetime
PNETR6 REPLACEABLE, RACKMOUNT, 1U, CAT 6 NETWORK SURGE PROTECTION MODULE Website Options China / Philippines / India Lifetime
PTEL2 APC PROTECTNET TELECOM 2 LINE Website Options China / Philippines / India 02 Năm
PDIGTR REPLACEABLE, RACKMOUNT, 1U, T1/ CSU/ DSU/ ISDN, SURGE PROTECTION MODULE Website Options China / Philippines / India Lifetime
PTEL2R REPLACEABLE, RACKMOUNT, 1U, 2 LINE TELCO SURGE PROTECTION MODULE Website Options China / Philippines / India Lifetime
Đánh giá (0)

Viết đánh giáLưu ý: không hỗ trợ HTML!

Xấu            Tốt

Sản phẩm liên quan

Hỗ Trợ 24/7:

Hỗ trợ kỹ thuật: 028.7108.6835

Hợp tác thương mại: 028.7300.6835

Các vấn đề khác: 1800.6835

Địa Chỉ

 • CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH HÀ
  Địa chỉ 1: 193 Nguyễn Duy Dương, Phường 04, Quận 10, Tp.HCM.
  Địa chỉ 2: C3/T13 Phạm Hùng, P. Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM.
  Điện Thoại: (84.28) 7300 6835 - Fax: (84.28) 37 580 579
  Điện thoại miễn cước dành riêng cho khách hàng: (84) 1800 6835
  Hotline hỗ trợ kỹ thuật 24/7: (84.28) 7108 6835
  Email: info@CongNgheMinhHa.vn
Công Nghệ Minh Hà © 2017. Thiết kế website bởi Cao Tốc